OLYMPIADE-CONFERENTIE

De Olympiade-conferentie is een methode waarbij groepen met verschillende belangen en expertises samen toewerken naar een gezamenlijk gedragen besluit of standpunt.

 

Hoe werkt het?

De term ‘Olympiade’ is afgeleid van de vijf ringen die het symbool vormen van de Olympische Spelen. Een Olympiade-conferentie is namelijk opgebouwd uit vijf groepen (‘ringen’) met vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen. De samenstelling van de ringen kan naar eigen voorkeur worden bepaald. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een mogelijke samenstelling.    

 

De eerste ring wordt gevormd door de creatieve generalisten. Dat zijn mensen die geen direct belang hebben bij het onderwerp, maar het denkproces stimuleren. De tweede ring bestaat uit politici en bestuurders, die afkomstig kunnen zijn uit alle overheidsniveaus. De derde ring omvat de beslissers (bestuurlijk en/of executief verantwoordelijken), zoals managers en wethouders maar ook ambtenaren van alle niveaus. De vierde ring bestaat uit wetenschappers en deskundigen die hun expertise delen met betrekking tot het onderwerp van de conferentie. De vijfde ring zijn de mensen (ervaringsdeskundigen) die direct betrokken zijn bij het onderwerp.   

 

Bij voorkeur beslaat een Olympiade-conferentie één dagdeel. De conferentie kent daarbij drie ronden. In de eerste ronde wordt in elke ring de centrale vraagstelling besproken, waarbij iedere groep een eigen standpunt vormt. De verschillende standpunten worden kort gedeeld in een plenaire sessie, waarbij geen discussie plaatsvindt.

  

In de tweede ronde wordt aan de ringen de opdracht meegegeven om nieuwe gezichtspunten mee te nemen. Dat kunnen randvoorwaarden zijn als geld of tijd, of het standpunt van een andere ring. Elke ring formuleert opnieuw zijn standpunt. In de derde ronde komen alle standpunten samen in een plenaire discussie. Er wordt door middel van discussie toegewerkt naar een gezamenlijk gedragen besluit of standpunt, waar beleidsmakers mee aan de slag kunnen gaan.

 

Resultaat

De Olympiade-conferentie wil door consensus te bereiken tussen groepen met verschillende perspectieven en belangen het draagvlak voor beleid vergroten.

 

In de praktijk

De gemeente Utrecht heeft een Olympiade-conferentie gehouden met als onderwerp ‘Cultuursensitieve Ouderenzorg Utrecht’. In vijf afzonderlijke ringen (migranten, professionals, deskundigen, beslissers, lokale overheid) werd het onderwerp verder uitgediept. De uitkomsten van de verschillende ringgesprekken werden ten slotte gepresenteerd aan de verantwoordelijk wethouder.

 

Lees meer over olympiade-conferentie.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Beleidsvorming
  • Draagvlak voor beleid vergroten