OPINIEWIJZER (ENQUETE)

De OpinieWijzer peilt kwantitatief de mening van burgers (aan de hand van een vragenlijst) en bevordert daarmee meningsvorming.

 

Hoe werkt het?

De OpinieWijzer werkt met een vragenlijst die schriftelijk, via internet of telefonisch aan een groep burgers wordt voorgelegd. De vragenlijst bestaat uit een aantal vragen en stellingen over een vooraf bepaald thema. De resultaten van de enquête geven de gemeente inzicht in de verschillende standpunten en keuzes van burgers.

 

De OpinieWijzer is geen opzichzelfstaand instrument. De uitkomsten van de vragenlijst kunnen worden gebruikt als ondersteunende informatie bij een inhoudelijke discussie, conferentie of andersoortige bijeenkomsten. De methode heeft als voordeel dat grote groepen mensen bereikt kunnen worden.

 

Resultaat

Een OpinieWijzer dient meerdere doelen. Ten eerste bevordert de methode de opinievorming onder de bevolking. Burgers worden geconfronteerd met vragen, keuzen en dilemma’ s over een bepaald beleidsonderwerp en ze worden ertoe aangezet om een eigen standpunt te vormen. Ten tweede kan de methode worden gebruikt als opiniemeting. Het verschaft inzicht in de verschillende voorkeuren onder een populatie. Ten derde stimuleert de Opiniewijzer burgers om te participeren in de lokale politiek. Na het invullen van de vragenlijst worden de respondenten opgeroepen om zich op te geven voor projecten waarin burgers meedenken in de beleidsvorming.

 

In de praktijk

ProDemos (voorheen IPP) heeft in opdracht van de gemeente Schoonhoven een OpinieWijzer uitgevoerd. Het thema van de OpinieWijzer was de bestuurlijke toekomst van de gemeente Schoonhoven. De vraag die centraal stond was de mening van de Schoonhovenaar over een mogelijk herindeling. De Opiniewijzer werd huis-aan-huis verspreid en was tevens toegankelijk via internet.   

 

Lees meer over de OpinieWijzer.

Kenmerken van deze methode


  • Raadplegen
  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Zelfwerkzaamheid van burgers bevorderen
  • Ideeën of informatie genereren