PALED-METHODE

De PALED-methode (Plan van Actuele Leefbaarheidsdoelen) helpt om de ideeën van dorpsbewoners over de leefbaarheid van hun dorp in kaart te brengen en te verwerken in een dorpsplan.

 

Hoe werkt het?

De PALED-methode is een initiatief van onderop. Een dorpsorganisatie neemt het initiatief om een dorpsplan te ontwikkelen. De dorpsorganisatie doet dit niet alleen, maar in samenwerking met inwoners, andere betrokken organisaties in het dorp en de gemeente. Een externe procesbegeleider ziet toe op de voortgang van het proces, een goede samenwerking tussen de partijen en de samenstelling van het dorpsplan.

 

Nadat de procesbegeleider en de dorpsorganisatie een inventarisatie hebben gemaakt van het bestaande beleid van de gemeente, worden twee bijeenkomsten georganiseerd met dorpsbewoners. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele leefbaarheidsstandpunten verzameld. De resultaten van de bijeenkomsten worden verwerkt door de procesbegeleider en vervolgens teruggekoppeld aan de dorpsorganisatie, andere betrokken organisaties en de gemeente. In onderling overleg worden de haalbaarheid en wenselijkheid van de standpunten en ideeën onderzocht. De procesbegeleider heeft vervolgens de taak om het dorpsplan te ontwikkelen.  

 

In het dorpsplan staat concreet beschreven wat er op een aantal punten aan de huidige situatie veranderd of verbeterd moet worden. Het gehele ontwikkelingsproces van het dorpsplan beslaat twee à drie maanden. Het is van belang dat de burgers gedurende het traject geïnformeerd blijven. Na afloop van het traject gaat de dorpsorganisatie in samenwerking met de dorpsbewoners en werkgroepen aan de slag om de leefbaarheidsdoelen te realiseren.

 

Resultaat

Aan de hand van de PALED-methode worden op effectieve wijze ideeën en standpunten van inwoners en betrokken organisaties verzameld en verwerkt in een dorpsplan met een concrete actielijst van wensen ten aanzien van de leefbaarheid in het dorp. Deze methode draagt bij aan het creëren van draagvlak voor beleid.  

 

In de praktijk

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland heeft een monitor gehouden onder 16 dorpen in verschillende Gelderse gemeenten. Er is onderzocht hoe de PALED-methode in de praktijk heeft uitgepakt bij de ontwikkeling van een dorpsplan. Hierbij wordt onder meer gekeken naar effecten op de sociale cohesie van het dorp, de kwaliteit van het proces en de mate waarin hieruit projecten zijn ontstaan.   

 

Lees meer over de PALED-methode.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Uitvoering
  • Draagvlak voor beleid vergroten
  • Sociale cohesie versterken