PARTICIPATIEF BEGROTEN

Participatief begroten is een methode om bewoners te betrekken bij het opstellen van de begroting en/of het besteden van het budget.

 

Hoe werkt het?

De Begrotingswijzer is slechts een van de vormen waarmee participatief begroten toegepast kan worden. Er zijn ook andere vormen van participatie begroten mogelijk. Het is hierbij van belang dat de gemeente vooraf duidelijk maakt binnen welke kaders de begroting moet blijven. Van tevoren moet dus het beschikbare budget worden vastgesteld.

 

Bewoners kunnen vervolgens op verschillende manieren betrokken worden bij de besluitvorming rondom besteding van het budget. Zij kunnen bijvoorbeeld ideeën insturen, inspraakavonden bezoeken of hun bestedingsprioriteiten aangeven. Op basis hiervan worden een aantal voorstellen uitgewerkt die vervolgens weer aan de burgers worden voorgelegd. De burgers kunnen vervolgens kiezen tussen deze opties, waarna de gekozen optie als advies wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk beslist.

 

Resultaat

Participatief begroten vergroot de verantwoordelijkheid en zeggenschap van burgers over de besteding van publieke middelen. Het draagvlak voor beleid is hierbij gebaat.

 

In de praktijk

In de gemeente Boxmeer werd de burgergemeenschap opgeroepen om mee te denken, mee te praten en mee te participeren via een internetenquête met het thema ‘Wat vind jij belangrijk?’ De resultaten van de enquête zijn verwerkt in een rapport dat de input vormde voor de discussie over de Kadernota die als basis diende voor de begroting 2012.

 

Lees meer over participatief begroten.

Gerelateerde methoden


BEGROTINGSWIJZER

VEILING

WIJKCHEQUES

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Beleidsvorming
  • Draagvlak voor beleid vergroten