STADSDEBAT (STADSGESPREK)

Een stadsdebat of stadsgesprek is een combinatie van activiteiten en bijeenkomsten die erop gericht is om door debat en gesprek zoveel mogelijk ideeën van de inwoners te verzamelen over een bepaald onderwerp.

 

Hoe werkt het?

De kenmerken van een stadsdebat zijn:

  • Een duidelijke agenda: de stadsdebatten gaan over enkele hoofdthema’s. Daarover worden gerichte vragen gesteld en prikkelende beelden getoond, die letterlijk de tongen losmaken.
  • Klein beginnen, breed eindigen: de spanning in de debatten kan worden opgebouwd door steeds meer onderwerpen aan bod te laten komen. Op steeds meer plekken is iets aan de hand.
  • Actief uitnodigingsbeleid: bestuurders, managers, medewerkers etc. kunnen bijvoorbeeld zelf bewoners uit hun omgeving uitnodigen.
  • Letterlijk de stad in: de gemeente gaat gesprekken voeren op straat en op uiteenlopende locaties. Het doel is om op herkenbare en inspirerende plekken te komen.
  • Maatwerk in debatvormen: elke doelgroep krijgt een voor hen aansprekende debatvorm.
  • Zichtbare rol voor bestuurders en raadsleden: op de zeepkist, met microfoon, toehoorder, flyers uitdelen etc.

 

Resultaat

De uitkomsten van de stadsdebatten geven goed aan waar de echte keuzemomenten voor het bestuur liggen. Omdat de uitersten en nuances met vele groepen zijn verkend, worden de uiteindelijke keuzes van de gemeente als legitiem en goed beargumenteerd ervaren.

 

In de praktijk

De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om een Energieplan te maken van en met de stad. Daarom is een stadsgesprek georganiseerd, niet alleen met mensen die al betrokken en geïnteresseerd zijn, maar met een dwarsdoorsnede van de bevolking. Via loting werd een groep van 150 Utrechters geselecteerd om deel te nemen aan het stadsgesprek. Met het stadsgesprek wilde de gemeente op zoek naar de ideeën, wensen, keuzes en bijdragen van Utrechters over hoe de energietransitie georganiseerd moest worden. Het idee was dat het Energieplan zo de “smaak” van de stad zou weerspiegelen. 

 

Andere voorbeelden zijn het stadsgesprek in de gemeente Culemborg over bezuinigingen op kunst en cultuur en de stadsgesprekken in de gemeente Venlo over de sociale structuurvisie.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Ideeën of informatie genereren