Monitor Burgerparticipatie 2016

ProDemos, 2016

Een inventarisatie van gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie.

Burgermacht op eigen kracht?

SCP, 2014
Een brede verkenning van ontwikkelingen in ‘zelfredzame’ en ‘beleidsbeïnvloedende’ burgerparticipatie.

Actief burgerschap: Lijnen in de literatuur

Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, 2013

Een literatuurstudie waarin bestaande wetenschappelijke kennis op het terrein van actief burgerschap bijeen wordt gebracht.

Vertrouwen in burgers

WRR, 2012

Een lijvig rapport waarin de praktijk, potentiële drempels, complexe context en randvoorwaarden voor succes van burgerparticipatie uiteen worden gezet en tot slot een aantal aanbevelingen worden gedaan.

Beleidsdoorlichting Burgerparticipatie 2007-2011

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012

Evaluatie van het burgerparticipatiebeleid van 2007 tot 2011 op doeltreffendheid en doelmatigheid.

De democratische waarde van burgerparticipatie: interactief bestuur en deliberatieve fora

Ank Michels, 2011

Een artikel over de democratische kwaliteit van twee vormen van burgerparticipatie (interactief bestuur en deliberatieve fora) op basis van zeventig casussen in Nederland en een groot aantal andere landen. 

Noties voor participatienota's?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010

Een verkennende analyse naar lokale participatiedocumenten in 31 Nederlandse gemeenten.