Dorps- en wijkraden in Nederland

Necker van Naem, 2013

Een inventariserend onderzoek naar dorps- en wijkraden in Nederland.

Participatie in zicht

Verwey-Jonker Instituut, 2013

Een onderzoek naar de stand van zaken omtrent het door gemeenten betrekken van jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliƫnten bij de vormgeving van de gemeentelijke taken op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning en bij de (voorbereiding op de) transitie jeugdzorg.

Nederland op weg naar de burgerbegroting

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011

In deze publicatie vindt u informatie voor gemeenten die de eerste stappen willen zetten op de weg van de burgerbegroting.

De burgemeester als hoeder van de democratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010

Aan de burgemeester is een zorgplicht voor de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen in zijn gemeente toegewezen. De kernvraag van deze verkenning is hoe burgemeesters in de praktijk invulling geven aan deze zorgplicht.

Bewonersbudgetten, wat schuift het?

Radboud Engbersen, Kees Fortuin en Joop Hofman, 2010

Een publicatie over de ervaringen van gemeenteambtenaren met bewonersbudgetten. Deze publicatie is bestemd voor gemeenteambtenaren en bestuurders die bezig zijn met bewonersbudgetten.

Effectieve vormen van burgerparticipatie?

Arcon, Variya en Universiteit Twente, 2010

Een onderzoek in verschillende Overijsselse gemeenten naar ontwikkelde vormen van burgerparticipatie, welke factoren hierop van invloed zijn geweest, wat de gevolgen van die vormen zijn voor het draagvlak van beleid, de representativiteit en de betrokkenheid van burgers en hoe men tot deze vormen van burgerparticipatie is gekomen.

Overheidsparticipatie

Leren door doen: overheidsparticipatie in een energieke samenleving

NSOB en Planbureau voor de Leefomgeving, 2014

Een essay over wat de veranderende verhoudingen in de samenleving betekenen voor overheidssturing, de overheidsorganisatie, de politiek en voor de ambtelijke professionaliteit.

De koopman als dominee. Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

NSOB, 2013

Een essay over sociaal ondernemerschap van mensen die uit eigen beweging verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en zaken oppakken die als het domein van de overheid worden gezien, en hoe de overheid (politici, bestuurders, ambtenaren) zich hiertoe verhoudt.

De doe-democratie: Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013

Een kabinetsnota over het meer ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijke initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe-democratie (een vorm van meebeslissen van burgers door zelf maatschappelijke vraagstukken op te pakken).

Werken aan burger nabijheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013

Een handreiking voor structurele samenwerking met inwoners bij burgerparticipatie en overheidsparticipatie.