De burgemeester als hoeder van de democratie

De burgemeester als hoeder van de democratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010

Aan de burgemeester is een zorgplicht voor de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen in zijn gemeente toegewezen. De kernvraag van deze verkenning is hoe burgemeesters in de praktijk invulling geven aan deze zorgplicht.