Waarom participatie?

Waarom participatie?

Participatie betekent actieve deelname. Voor het slagen en voortbestaan van onze democratie is het belangrijk dat zowel overheid als inwoners een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Voor de overheid is dat natuurlijk haar officiële taak, voor burgers is het een belangrijke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de wereld om hen heen. Bovendien zorgt de inbreng van burgers ervoor dat het beleid van de overheid beter op de praktijk aansluit. De overheid en haar inwoners kunnen op twee manieren samenwerken:

 

Burgerparticipatie: burgers participeren in een initiatief van de overheid

Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij burgers, individueel of georganiseerd, direct of indirect de kans krijgen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid in een gemeente, provincie of op landelijk niveau. Het gaat om meepraten, meedenken en meebeslissen in het publieke domein. ProDemos vindt dat burgers ook buiten de verkiezingen om betrokken moeten worden bij belangrijke beslissingen die hen aangaan. Met Participatiewijzer.nl willen we burgerparticipatie stimuleren en faciliteren. 

 

Overheidsparticipatie: de overheid participeert in initiatieven van burgers

Bij overheidsparticipatie is sprake van een omgekeerde samenwerking: de overheid participeert in bestaande initiatieven van burgers, geeft deze de ruimte en verbindt deze waar mogelijk met elkaar. Het gaat om burgers die al initiatief nemen in het publieke domein, maar waarbij de overheid een al dan niet faciliterende functie kan vervullen om verdere realisatie mogelijk te maken. In aandachtsgebieden (waar initiatieven afwezig zijn) speelt de overheid geen faciliterende rol, maar een activerende door bewoners te stimuleren zelf actief te zijn in het verbeteren van hun buurt of met ideeën te komen voor het verbeteren van de leefbaarheid van hun woonomgeving.